Programy

Programy


P R O G R A M
działania na okres kadencji 2011 – 2016
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Ukraina ‚NADWORNA ” w Opolu
działa na obszarze RP oraz wśród obywateli polskich przebywających poza granicami kraju,
jako stowarzyszenie o działalności pożytku publicznego wolontariatu.


1. Kształtowanie świadomości i opinii społecznej oraz roli i znaczenia stosunków współpracy Polski i Ukrainy dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego województwa. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz środków masowego przekazu zakresie przekazywania opinii
2. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych , naukowych, kulturalnych i handlowych. Współuczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć informacyjno- promocyjnych, pomoc w zbieraniu i udostępnianiu informacji handlowo-gospodarczych, a także inicjowanie rozwiązań unijnych. Organizowanie wjazdów studyjnych na Ukrainę, w tym udział w wystawach i targach na Ukrainie.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, odczytów, wykładów, seminariów, sesji i konferencji naukowych.
4. Organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w ramach własnych kursów oraz szkół i uczelni niepaństwowych. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z ośrodkami polskimi na Ukrainie. Udzielenie pomocy w nawiązaniu współpracy pomiędzy wydziałem prawa uniwersytetu państwowego im. T. Szewczenki w Kijowie, a wydziałem prawa i historii Uniwersytetu Opolskiego.
5. Organizowanie spotkań i dyskusji z ludźmi nauki, kultury, gospodarki, działaczami politycznymi, konsulatu generalnego i ambasady Ukrainy.
6. Udzielanie pomocy związkom kresowym w Opolu i województwie.
7. Inicjowanie organizowania kolonii, obozów, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, pokazów, wystaw, działalności charytatywnej, popieranie wspólnych przedsięwzięć
8. Kontynuowanie wymiany turystycznej, uczestnictwo i pomoc w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, organizowanie wyjazdów byłych mieszkańców kresów, gospodarczo – handlowych oraz innych wyjazdów specjalistycznych.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej i programowej, której dochody przeznaczone będą na działalność statutową.
10. Podejmowanie innych czynności i inicjatyw służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


CZERWIEC 2011

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli Śląskiej Izby Gospodarczej ‚SLĄSK’ W Opolu do Iwano Frankiwska w celu nawiązania współpracy polskich podmiotów gospodarczych polskich i ukraińskich.

Wyjazd z grupą turystów do Lwowa, Włodzimierza, Łucka, Krzemieńca, Poczajowa, Zbaraża, Tarni\opola, Podhorzec, Złoczowa i Oleska. Wyjazd nostalgiczny, połączony z pomocą humanitarną.

Założenie strony internetowej Stowarzyszenia w której umieścić zadania statutowe oraz kierunki współpracy z Ukrainą na różnych płaszczyznach w tym promowanie województwa opolskiego.


KWARTAŁ III

Wspólnie z dyrektorami wydziałów prawa i historii Uniwersytetu Opolskie przedstawić koncepcję Rektorowi UO dotycząca współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Kijowie.

Zorganizowanie wyjazdu grupy 30 osób do Lwowa, Żółkwi, Włodzimierza, Łucka, Drohobycza, Truskawca, Sambora i Rudek.

Zorganizowanie wyjazdu nostalgicznego do Stanisławowa, Lwowa, Bukowelu dla b. mieszkańców Kresów.

Zorganizowanie wyjazdu grupy 45 osób na pielgrzymkę do Tarnopola i okolic.

Na przełomie czerwca i lipca zorganizować wyjazd grupy 40 na Podole, w tym Trembowla, Buczacz, Kamieniec Podolski, Chocim, Zaleszczyki, Tarnopol, Krzemieniec, Zbaraż, Poodkamień.

Tworzenie bazy danych podmiotów gospodarczywch Polski i Ukrainy wyrażających chęć współpracy, w tym oferty i propozycje stron.

Współuczestniczenie i organizowanie wyjazdu młodzieży na Ukrainę w ramach programu „Kinder one Grenze”.


KWARTAŁ IV

Zorganizowanie wyjazdów nostalgicznych do Tarnopola, Stanisławowa, Wołynia.

Organizowanie grup podmiotów gospodarczych ze strony polskiej do udziału w wystawach i targach na terenie Ukrainy.

Poszukiwanie sponsorów i darczyńców w celu udzielenie pomocy polskiej młodzieży na Ukrainie / pomoce szkolne/.

Odbycie posiedzenia Zarządu i przygotowanie programu działania na 2013 rok.

Program przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 20 maja 2011 roku