O nas

O nas

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celami stowarzyszenia są wszczególności:

1. Opracowywanie programów działań oraz kształtowanie postaw przyczyniających się do rozwoju i budowania dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy i przyjaźni na zasadach równości, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku między społeczeństwem polskim i społeczeństwem Ukrainy, Polakami tam zamieszkującymi, oraz mniejszością ukraińską zamieszkałą w Polsce.
2. Praca na rzecz wzajemnego zrozumienia, lepszego poznania i zbliżenia mieszkańców Polski i Ukrainy, rozpowszechnianie rzetelnej informacji i wiedzy o historii, tradycjach, kulturze, gospodarce i dniu teraźniejszym naszych państw i narodów, przezwyciężanie wzajemnych antypatii obarczających nasze stosunki.
3. Działania na rzecz integracji europejskiej. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju i współpracy między społeczeństwem Polski i Ukrainy w integracji europejskiej.
4. Promowanie i wspieranie współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między naszymi krajami, podmiotami gospodarczymi i osobami, ukazywanie tej wspólpracy i wzajemnych korzyści dla bieżących interesów i rozwoju gospodarczego.
5. Inicjowanie i popieranie współpracy naukowo – technicznej i kulturalnej między placówkami kultury i nauki, instytucjami, szkołami i organizacjami, powiększając wzajemnie potencjał kulturalny i intelektualny naszych społeczeństw, pozwalający tworzyć nowe wrtości duchowe i materialne.
6. Promocja poszczególnych regionów Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Nadwórniańskiej i zapoznawania z jej historią i dorobkiem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez::

1. Wywieranie wpływu na kształtowanie świadomości i opinii społecznej i roli i znaczeniu dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy Polski z Ukrainą dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju oraz stabilizacji w Europie. Informowanie o tej opinii właściwych ogniw administracji państwowej oraz środków masowego przekazu.
2. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, naukowych i handlowych, współudział w organizacji wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, pomoc w zbieraniu i udostępnianiu informacji handlowo-gospodarczych, a także działanie na rzecz tworzenia sprzyjających warunków na tej płaszczyźnie i inicjowanie rozwiązań unijnych.
3. Inicjowanie badań naukowych związanych z tematyką współpracy Polski z Ukrainą. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, odczytów, wykładów, seminariów, sesji i konferencji naukowych oraz nauki języka ukraińskiego w Polsce i polskiego na Ukrainie.
4. Organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w ramach własnych kursów oraz szkół i uczelni niepaństwowych. Nawiązywanie współpracy z ośrodkami polonijnymi.
5. Organizowanie spotkań i dyskusji z ludźmi nauki, gospodarki, kultury, działaczami politycznymi i państwowymi, dziennikarzami z Polski i Ukrainy.
6. Inicjowanie organizowania obozów i kolonii, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, pokazów, wystaw, działalności charytatywnej, popieranie wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.
7. Ożywianie wymiany turystycznej, uczestnictwo oraz pomoc w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, organizowanie wyjazdów grup nostalgicznych, turystycznych, artystycznych, sportowych, gospodarczo-handlowych oraz innych wyjazdów specjalistycznych.
8. Wspieranie, współdziałanie i udzielanie pomocy organizacjom skupiających Polaków na Ukrainie.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej i programowej, której dochody przeznaczone będą na działalność statutową.
10. Podejmowanie innych czynności i inicjatyw służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
11. Organizowanie i udzielanie pomocy charytatywnej na cele kultu religijnego kościoła rzymsko- katolickiego i greko – katolickiego w Polsce i Ukrainie.
12. Udzielanie pomocy w organizacji pielgrzymek do miejsc pątniczych kultu religijnego kościoła rzymsko – katolickiego i greko – katolickiego w Polsce i Ukrainie.